Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

1983 c4a6 500
4880 10bc
Reposted fromfiubzdziul fiubzdziul viaszydera szydera

March 15 2018

6196 963d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaschulz23 schulz23
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viaAgnya Agnya
Reposted fromAgnya Agnya viazurawianiaczka zurawianiaczka
8322 cc07 500
5502 396c
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaSkydelan Skydelan
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viaweruskowa weruskowa
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaweruskowa weruskowa
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaweruskowa weruskowa

March 13 2018

6389 4a87
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Czasem już poznając kogoś wiesz, że będzie dla Ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotykany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem.
— Anna Bellon
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viathesmajl thesmajl
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid viaoversensitive oversensitive

March 05 2018

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaaskman askman
4866 6500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl