Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

2907 799c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSkydelan Skydelan
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaSkydelan Skydelan
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward vianotperfectgirl notperfectgirl

July 16 2018

8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero via12czerwca 12czerwca
Reposted frommayamar mayamar via12czerwca 12czerwca
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
2006 f6fe 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
7747 1d2b 500
Reposted fromsavatage savatage viapulchritudo2 pulchritudo2

July 15 2018

3696 7606 500
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
3365 cff9 500
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

July 14 2018

1307 416b
Reposted fromrenirene renirene vialottibluebell lottibluebell
0655 a9bc 500
6499 a681
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
Black sea
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaagatojaa agatojaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl