Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

Klarowność i prostota jego zewnętrznego życia były równe skomplikowaniu jego wnętrza.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Reposted fromshakeme shakeme viapamieciodlegle pamieciodlegle
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 viapamieciodlegle pamieciodlegle
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viadzisniezasne dzisniezasne

February 18 2020

A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viarippedthesoul rippedthesoul
Szczęśliwi ludzie piją kawę i czytają książki.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarippedthesoul rippedthesoul
6889 1812
Nie ma w życiu niczego cenniejszego niż czas. To jak podarowanie cząstki swojego życia, której już nigdy nie odzyskasz. Czyjaś obecność jest bezcenna. 
— Ilona Gołębiewska
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
6763 ce7a 500
Reposted frompiehus piehus viadecoorkowa decoorkowa
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl