Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

6290 e073 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

January 14 2020

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarisky risky
5566 c3eb 500
8729 a981
1477 51e4
Reposted fromEtnigos Etnigos viacrazydunky crazydunky
Reposted fromshakeme shakeme viapollywood pollywood

January 13 2020

1313 0aba 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viackisback ckisback
1134 8e38 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viatobecontinued tobecontinued
Jeżeli można było zrobić penicylinę ze spleśniałego chleba, z pewnością da się coś z Ciebie zrobić.
— Muhammad Ali
Reposted fromapatyczna apatyczna viapannakies pannakies
Reposted fromshakeme shakeme viadecoorkowa decoorkowa
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski

January 09 2020

4831 6f0e 500
Reposted fromtwice twice viasarazation sarazation
7728 6fc2
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viasarazation sarazation
Reposted fromchudazupa chudazupa viasarazation sarazation
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl