Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viadzisniezasne dzisniezasne
Leniuchowanie jest zdrowe. Uruchamia płynące z wnętrza chęci, pomysły, dążenia. Gorsza jest odwrotność leniuchowania - przymus robienia czegokolwiek.

— Piotr Zborowski, terapeuta
Reposted fromkyte kyte viausmiechprosze usmiechprosze

January 21 2020

0824 e52f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamikrokosmos mikrokosmos
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viamikrokosmos mikrokosmos
8676 a0a6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamikrokosmos mikrokosmos
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viamikrokosmos mikrokosmos
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viamikrokosmos mikrokosmos
Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający  z przekonania, że bez pewnych rzeczy  nie możesz być szczęśliwy.
— Anthony de Mello

January 20 2020

1449 0c31 500
9203 bd11 500
Reposted fromhrafn hrafn viapollywood pollywood

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viapollywood pollywood
7796 23f9
Reposted fromEtnigos Etnigos viakama1110 kama1110
2062 ab07 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl