Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

5589 22c4
Reposted frompiro piro viadecoorkowa decoorkowa
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
7262 3d29 500
Reposted fromshakeme shakeme viazapachnialomi zapachnialomi
3365 05ca
5745 652e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapollywood pollywood

February 07 2020

by Ezgi Polat
2060 9a07 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viatobecontinued tobecontinued
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
1276 67a2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaavooid avooid
5731 281f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaavooid avooid
8233 bd77
Reposted from0 0 viadzisniezasne dzisniezasne
Kiedy człowiek wytęży wszystkie siły, aby podnieść ciężar, który wydawał mu się olbrzymi, z przykrością się przekonuje, iż hantle są tekturowe i że można je podnieść dwoma palcami.
— Aldous Huxley
Reposted from0 0 viainspirations inspirations
3475 1fa4 500
Reposted frombrumous brumous viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl