Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

4607 2862 500
Reposted from0 0 viadzisniezasne dzisniezasne
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viakerkun kerkun
5508 e950 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapachnialomi zapachnialomi
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachnialomi zapachnialomi

February 17 2020

0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viakama1110 kama1110
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo viakama1110 kama1110
Reposted fromshakeme shakeme viazapachnialomi zapachnialomi
5589 22c4
Reposted frompiro piro viadecoorkowa decoorkowa
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl